Màrqueting i Intel·ligència de Negoci

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

COMPROMÍS PROFESSIONALITAT QUALITAT
 1. IDENTIFICACIÓ
 • TitularMillennials Consulting SL
 • CIFB02939569
 • domicili social: Raimundo Fernández Villaverde, 61, 5è Iz, 28003 Madrid
 • Delegat de Protecció de Dades (DPO): Vostè pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de Millennials Consulting a través del correu electrònic clients@millennials consulting.es
 

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant l'acceptació de la present Política de Privadesa, l'Usuari queda informat i presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través dels formularis de la pàgina web ubicada a la URL millennialsconsulting.es (En endavant, el "Lloc Web”) siguin tractats per Millennials Consulting.

Millennials Consulting no serà responsable dels tractaments de dades que siguin efectuats per mitjà de llocs web que no siguin de la seva responsabilitat.

 1. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades als formularis de la Web són, amb caràcter general, obligatòries (llevat que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten o no es faciliten correctament no es podran atendre les sol·licituds efectuades per l'Usuari, sens perjudici que es pugui visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

 1. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÁ MILLENNIALS CONSULTING LES DADES PERSONALS DE L'USUARI I DURANT QUANT DE TEMPS?

Les dades personals facilitades per l'Usuari a través del formulari de participació en una acció promocional del Lloc Web seran tractats per Millennials Consulting d'acord amb les finalitats següents:

 • Gestionar la participació en l'acció promocional que té com a organitzador Millennials Consulting. Les vostres dades seran conservades amb aquesta finalitat durant tot el temps de la gestió de la vostra participació i, encara després, fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de la vostra participació en l'acció.
 • En cas que l'Usuari ho hagi autoritzat expressament, gestionar l'enviament de comunicacions comercials de productes i/o serveis de Millennials Consulting pels mitjans electrònics o convencionals facilitats. Les vostres dades seran conservades fins que revoqui el vostre consentiment.

Les dades personals facilitades per l'Usuari a través del formulari de contacte del Lloc Web seran tractats per Millennials Consulting d'acord amb les finalitats següents:

 • Atendre les consultes, suggeriments i queixes que l'Usuari posi en coneixement de Millennials Consulting a través del formulari de contacte del Lloc Web, així com l'emissió de trucades per a aquesta atenció, exclusivament en els casos en què aquestes hagin estat expressament sol·licitades. Les vostres dades seran conservades amb aquesta finalitat durant tot el temps de la gestió de la vostra consulta i, encara després, fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de la consulta.
 
 1. QUINES DADES DE L'USUARI TRACTARÁ MILLENNIALS CONSULTING?

Pel que fa al formulari de participació en una acció promocional del Lloc Web, amb caràcter general, MILLENNIALS CONSULTING tractarà les dades següents:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, DNI, CIF, etc.
 • Dades de contacte: correu electrònic, telèfon, mòbil.
 • Característiques personals: data de naixement.
 • Xarxes socials: Facebook, twitter, linkedin, instagram
 

A més, MILLENNIALS CONSULTING podrà tractar les dades següents depenent de l'acció promocional:

 • En cas de tractar-se d'una acció promocional que impliqui una transferència bancària:
  • dades bancàries
 • En cas de tractar-se d'una acció promocional el premi del qual és un regal:
  • adreça postal
 

Pel que fa al formulari de contacte del Lloc Web, MILLENNIALS CONSULTING tractarà les dades següents:

 • Dades identificatives: nom, cognoms
 • Dades de contacte: correu electrònic, mòbil, telèfon, adreça
 • Dades introduïdes per l'Usuari a la consulta.
 

En qualsevol cas, en cas que l'Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el seu consentiment i es compromet a traslladar-li la informació continguda a la Política de Privadesa, eximint a MILLENNIALS CONSULTING de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, MILLENNIALS CONSULTING podrà dur a terme les verificacions periòdiques per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, de conformitat amb la normativa de protecció de dades.

 1. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

El tractament de les vostres dades per a les finalitats anteriorment indicades es basa en el consentiment prestat per vostè. En el cas de realitzar la consulta o participar en una acció promocional, el consentiment es presta en el moment del seuseo de fer-la o participar en lacció. D'altra banda, en el cas de la recepció de comunicacions comercials, al moment del procés de recollida de dades. Aquest consentiment es pot retirar en qualsevol moment.

 1. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L'USUARI?

Les dades de l'Usuari facilitades pels diversos formularis de recaptació de dades podran ser comunicades a:

 • Les administracions públiques, en els casos previstos per la Llei.
 • En cas que lacció promocional sigui la devolució de diners, els Bancs i Entitats Financeres per a la realització de les transferències.

A més, per a la prestació del servei, podran accedir a aquestes dades:

 • En cas de les dades de l'Usuari facilitades a través del formulari de participació en una acció promocional del Lloc Web podran ser accessibles per:
  • Prestadors de servei de gestió documental i de gestió de bases de dades.
  • Prestadors de servei de logística.
  • Prestadors de servei de gestió de les accions promocionals de MILLENNIALS CONSULTING.
 • En cas de les dades de l'Usuari facilitades a través del formulari de contacte del Lloc Web podran ser accessibles per:
  • Prestadors de servei de gestió de les accions promocionals de MILLENNIALS CONSULTING i datenció a consultes sobre aquestes accions promocionals.
 
 1. RESPONSABILITAT DE L'USUARI.
 

L'Usuari:

 • Garanteix que és major de 18 anys i que les dades que facilita MILLENNIALS CONSULTING són veritables, exactes, complets i actualitzats. A aquests efectes, l'Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
 • Garanteix que ha informat els tercers dels qui faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les dades a MILLENNIALS CONSULTING per als fins assenyalats.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a MILLENNIALS CONSULTING oa tercers.
 
 1. COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS.

Una de les finalitats per a les quals MILLENNIALS CONSULTING tracta les dades personals proporcionades per part dels Usuaris és per remetre'ls comunicacions electròniques amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris. Sempre que es faci alguna comunicació d'aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que n'hagin manifestat prèviament l'autorització a la recepció. 
En cas que l'Usuari vulgui deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de MILLENNIALS CONSULTING pot sol·licitar la baixa del servei enviant un email a la següent adreça de correu electrònic: clientes@millenniaslsconsulting.es o donant-se de baixa al mateix correu electrònic

 1. EXERCICI DE DRETS.

L'Usuari es pot posar en contacte amb MILLENNIALS CONSULTING a través d'un escrit a l'adreça Carrer Basílica, 15 – 17 oficines, Planta 1 Esq. Madrid 28020 Espanya, amb la Referència “Protecció de Dades” oa través d'un correu electrònic a l'adreça clients @millennialsconsulting.es adjuntant còpia del vostre document d'identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si a MILLENNIALS CONSULTING s'estan tractant dades personals que concerneixen l'usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les vostres dades.
 • Obtenir de MILLENNIALS CONSULTING la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el teu punt de vista ia impugnar les decisions automatitzades adoptades per MILLENNIALS CONSULTING.
 • Interposar una reclamació relativa a la protecció de les vostres dades personals davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a l'adreça Carrer de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.
 

L'exercici dels drets referits queda condicionat al compliment dels requisits previstos per la normativa vigent en cada moment per atendre'ls.

 1. MESURES DE SEGURETAT.

MILLENNIALS CONSULTING tractarà les dades de l'Usuari en tot moment de forma confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d'aquests, de conformitat amb allò previst a la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.


Darrera actualització: 02 d'abril de 2021

NECESSITES SABER MÉS?

Coneix la nostra xarxa de Partners

Contacta amb Nosaltres i Aconsegueix el teu Pla SEO