Màrqueting i Intel·ligència de Negoci

CODI ÈTIC

COMPROMÍS PROFESSIONALITAT QUALITAT
Millennials Consulting SL
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
(d'ara endavant, el «Reglament»)
I. INTRODUCCIÓ

La redacció i elaboració del present Reglament té la base en els aspectes següents:

El creixement exponencial de l'empresa aquest darrer any ens ha portat a la realització i aprovació en conjunt d'un codi Ètic

II. ASPECTES GENERALS

Article 1.- Règim jurídic

L'empresa, Millennials Consulting SL (d'ara endavant, l'Empresa), es regirà per tota la legislació vigent, així com pel present Reglament i per totes aquelles normes i convenis col·lectius que li siguin aplicables.

Article 2. Finalitat del Reglament

Aquest Reglament sintegra com una de les normes bàsiques per al funcionament de lEmpresa i la seva relació amb els seus empleats, regulant aspectes essencials com lestructura de lEmpresa o les obligacions i drets dels seus empleats i la seva responsabilitat. En tot cas, aquest Reglament respectarà el que disposa la legislació laboral i, si escau, en el conveni col·lectiu aplicable.

Finalment, aquest Reglament és aplicable als empleats esmentats a l'article 4 posterior.

Article 3. Àmbit territorial d'aplicació

Aquest Reglament és aplicable a tot el territori on l'Empresa desenvolupa la seva activitat d'acord amb els seus Estatuts i els acords adoptats al si del seu òrgan d'administració.

Article 4.- Àmbit subjectiu daplicació

Aquest Reglament és aplicable a tot el personal de l'Empresa, independentment del nivell o lloc, l'antiguitat o el tipus de contractació.

D'ara endavant, a tot el personal que li sigui aplicable aquest Reglament s'han de denominar els «empleats».

Article 5. Durada d'aplicació

El Reglament entrarà en vigor en la data següent: 7 de gener de 2020 i tindrà des d'aquesta data una durada indeterminada.

Article 6.- Modificació del Reglament

La direcció de l'Empresa podrà revisar, modificar, excloure o afegir noves condicions o obligacions a aquest Reglament en qualsevol moment, sempre que aquestes modificacions respectin el que disposen la legislació laboral i el conveni aplicable si s'escau, i es realitzin per escrit.

Aquests canvis s'han de comunicar degudament als empleats per escrit d'acord amb els canals habituals de comunicació de l'empresa amb aquests.

Article 7.- Interpretació del Reglament

La interpretació del Reglament s'ha de fer d'acord amb els principis que l'inspiren i segons les seves directrius i el literal del seu articulat. El que s'hi disposa és aplicable als empleats que queden obligats d'acord amb el que estableix l'article 4 llevat que s'acordin unes condicions diferents per escrit entre l'empresa i els empleats que així ho desitgin.

Article 8.- Acord Únic

Aquest Reglament substitueix i reemplaça tots els restants reglaments o pactes, escrits o verbals, sobre les matèries recollides en aquest Reglament.

D'aquesta manera, els acords anteriors en aquests punts deixen de tenir vigència i efectivitat des de la data d'entrada en vigor recollida a l'article 5.

Article 9.- Nul·litat parcial

La possible declaració, ja sigui per un òrgan judicial o administratiu, de la il·legalitat, invalidesa, nul·litat o inexigibilitat de qualsevol dels articles del present Reglament, o d'una part dels mateixos, no comportarà la il·legalitat, invalidesa o inexigibilitat dels altres articles ni de la resta de parts dels mateixos, els quals romandran vàlids en tot allò que escaigui, tot això sempre que els articles o part dels mateixos declarats il·legals, nuls, invàlids o inexigibles no siguin essencials.

Article 10. Llei aplicable i jurisdicció competent

Aquest Reglament es regirà i interpretarà d'acord amb la legislació espanyola i, en particular, segons el que disposa l'Estatut dels Treballadors i tota la normativa laboral relacionada, així com el que indica el possible conveni col·lectiu aplicable.

Les parts se sotmeten per a la resolució de qualssevol disputes o reclamacions derivades de la interpretació o execució del Reglament, incloent-hi totes aquelles obligacions derivades o relatives al Reglament, a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents d'acord amb el dret.

III. ORGANITZACIÓ DE L'EMPRESA

Article 11. Estructura jeràrquica de l'empresa

Amb vista a garantir la correcta gestió i organització de l'Empresa i permetre'n el correcte funcionament, s'estableix la següent estructura organitzativa:

I. La direcció de l'Empresa

La direcció es correspondrà amb el mateix empresari individual.

D'ara endavant, la persona o òrgan encarregat de la gestió de l'Empresa es coneixerà com la “Direcció”.

II. Els departaments o àrees de l'Empresa

La restant estructura de l'Empresa s'organitzarà al voltant dels departaments o àrees següents:

– Àrea Màrqueting Automation, organitzat de la següent manera:

És encarregat de fer les consultories on es discuteixen les necessitats de l'empresa per a la òptima implantació de ZOHO CRM i altres aplicacions d'estar manera crear una estratègia comercial que permeti el creixement amb totes les àrees de l'empresa digitalitzades

– Àrea SEO, organitzat de la següent manera:

És qui s'encarrega de fer prèvia auditoria de les pàgines prèvies a l'execució de qualsevol estratègia segons els requeriments de cadascun dels clients

D'ara endavant, cadascun dels encarregats o caps d'equip que dirigeixen cada àrea s'anomenaran en endavant com a «Gerent» o «Gerents».

IV. PRINCIPIS GENERALS

Article 12.- Igualtat en la contractació

L'empresa es compromet a garantir la igualtat en l'accés a l'ocupació a tots els empleats oa tots els candidats potencials, duent a terme una política de recursos humans basada en els principis d'igualtat, no discriminació i de respecte de la dignitat dels empleats.

Aquesta política és aplicable tant als actuals Empleats de l'Empresa com als futurs candidats o sol·licitants d'ocupació, no cabent cap tipus de discriminació en la seva selecció i contractació ja sigui per raons de gènere, raça, religió, discapacitat, estat civil, edat, ideologia, situació d'embaràs, identitat o lloc de residència, entre d'altres.

Aquest principi inspirarà tota la política de recursos humans, així com les activitats de l'Empresa en relació amb la contractació de personal, incloent-hi la recepció de currículums; la realització del garbell o selecció de candidats; les entrevistes de treball; la preparació i l'anàlisi de proves d'avaluació d'actituds i coneixements; la fixació de salaris i complements; i l'establiment de les condicions particulars a què queda subjecte el contracte de treball.

D'aquesta manera, el procés de selecció de nous empleats es portarà seguint criteris objectius de mèrit, experiència, coneixement i capacitat d'acord amb les característiques i les necessitats de cada lloc ofert. Tots els candidats comptaran amb les mateixes oportunitats i la contractació final es realitzarà d'acord amb l'aptitud i l'adaptació de l'empleat al lloc. Les condicions de treball s'han d'establir sense cap tipus de discriminació i no hi ha diferències discriminatòries entre els empleats i les futures incorporacions.

Finalment, els empleats es comprometen a facilitar la incorporació i integració dels nous empleats a la plantilla, facilitant en tot el possible la seva formació i adaptació, i respectant en tot cas el principi digualtat daccés i no discriminació anteriorment esmentats.

Article 13.- Prohibició de discriminació i prevenció de l'assetjament

L'Empresa es compromet a impulsar ia afavorir de forma activa la creació d'un ambient de treball integrador i respectuós, que compleixi fidelment tota la legislació actual existent sobre la prevenció de la discriminació i de l'assetjament, ja sigui per raons de gènere, raça, religió, discapacitat, estat civil, edat, ideologia, embaràs, identitat o lloc de residència, o per qualsevol altre motiu relacionat amb els anteriors.

En virtut de l'anterior, els empleats han de prestar els seus serveis de forma integradora, i no hi ha cap tipus de discriminació o assetjament de qualsevol índole, ja sigui amb els seus propis companys, amb els seus superiors o amb el personal dependent.

Als efectes del present Reglament, s'entén per assetjament qualsevol conducta o acte de qualsevol empleat o de la direcció, ja sigui verbal, visual o físic contra un o diversos empleats basat en raons de gènere, raça, religió, discapacitat, estat civil, edat, situació d'embaràs, identitat o lloc de residència, o qualsevol altre motiu relacionat possible. Aquesta conducta afectarà directament l'Empleat, ja sigui creant un clima o ambient de treball denigrant, ja sigui per causar-li un trastorn psíquic o físic, per forçar-lo a la seva dimissió, o per impedir optar a possibles ascensos o millores en el seu lloc o condicions laborals.

A tall d'exemple, i amb caràcter no exhaustiu, es consideraran com a situacions d'assetjament els comentaris o les bromes fora de to, l'ús d'estereotips denigrants, els comportaments amenaçadors i/o autoritaris o qualsevol contacte físic no consentit. Aquestes conductes seran sancionables tant si tenen lloc al centre de treball, com durant esdeveniments socials o viatges de negocis oa través de mitjans telemàtics, com pot ser a través del correu electrònic, telèfon mòbil, etc.).

Qualsevol tipus de discriminació o conducta d'assetjament donarà lloc al procediment sancionador corresponent, podent portar, en aquelles situacions greus, a l'acomiadament disciplinari de l'empleat d'acord amb el que estableix l'Estatut dels treballadors.

Finalment, els empleats tenen el dret i el deure de reportar a la direcció qualsevol forma de discriminació que puguin observar en el desenvolupament de la seva activitat davant de la direcció. Aquesta comunicació s'ha de fer d'acord amb allò establert a la Secció sobre la comunicació interna de l'Empresa establerta en aquest Reglament.

Article 14. Prohibició del treball infantil

El treball de menors de 18 anys queda totalment prohibit a tots els centres de treball de l'Empresa. Únicament es permetrà el treball dels menors de 18 anys i més grans de 16 anys emancipats o dels majors de 16 anys que comptin amb la corresponent autorització dels seus pares o tutors legals.

Article 15.- Polítiques de promoció interna

Seguint el que estableix l'article 12 sobre la «igualtat en la contractació», la promoció i l'ascens dels empleats es durà a terme d'acord amb els principis de no-discriminació, capacitació i experiència.

D'aquesta manera, s'assignaran en llocs superiors a aquells empleats que demostrin una capacitació adequada, que superin les proves corresponents i que hagin realitzat la seva tasca de forma diligent, complint en tot cas amb el que disposa aquest Reglament, i la legislació i convenis col·lectius aplicables.

Article 16. Polítiques de prevenció de riscos laborals

L'Empresa es compromet a garantir la seguretat dels Empleats d'acord amb el que disposa la llei 31/1995 sobre Prevenció de Riscos Laborals i restant legislació relacionada amb aquesta matèria.

D'aquesta manera, es facilitarà als empleats tots els mitjans de seguretat i protecció necessaris per al desenvolupament de la seva activitat. En concret, l'Empresa es compromet a complir totes les mesures de prevenció de riscos laborals establertes a la legislació laboral i el conveni col·lectiu aplicable si escau, facilitant els mitjans materials i formatius necessaris als Empleats per garantir el correcte desenvolupament de la seva tasca .

Els empleats, així com les futures incorporacions a la plantilla, rebran les instruccions corresponents en matèria de prevenció de riscos laborals, i estaran obligats a conèixer totes les polítiques de prevenció de riscos i de seguretat implementats per l'empresa.

A més, es faran cursos o xerrades formatives de caràcter periòdic a fi d'informar sobre noves mesures de seguretat i s'establiran polítiques de prevenció d'accidents laborals adaptades a l'activitat duta a terme pels empleats.

Article 17.- Promoció del desenvolupament professional dels empleats

L'Empresa cercarà, dins de les seves possibilitats, el foment de la promoció dels seus Empleats, facilitant-li els coneixements i la instrucció necessària per desenvolupar la seva activitat de forma efectiva i créixer dins l'Empresa, seguint en tot cas la política de promoció interna i de contractació fixada en aquest Reglament.

Article 18.- Protecció de la informació privada dels empleats

L'empresa reconeix la importància de protegir tota la informació confidencial en relació amb els seus empleats en compliment estricte amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), així com la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la seva normativa de desenvolupament (LOPDPGDD), i /o aquelles que les poguessin substituir o actualitzar en el futur.

D'aquesta manera, l'Empresa es compromet a gestionar els fitxers d'informació dels Empleats d'acord amb la normativa anteriorment esmentada, sol·licitant l'autorització als seus Empleats per poder fer el correcte processament de les vostres dades. Les dades dels Empleats podran ser incorporades a un fitxer propi, automatitzat o no, de recollida de dades per tal dexecutar correctament la relació laboral i, eventualment, permetre la gestió administrativa i/o comercial de les dades que lEmpresa pugui estimar necessària.

Finalment, els empleats poden exercir tots els drets daccés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat o oposició amb què puguin comptar dacord amb la legislació anteriorment indicada.

Article 19.- Conciliació de la vida professional i familiar

Un dels principis rectors de la política de recursos humans de l'empresa serà el foment actiu de mesures de conciliació de la vida professional i familiar dels empleats en tot allò que sigui possible d'acord amb la seva activitat.

Dins l'Empresa es potenciarà l'establiment d'horaris que tinguen en compte la situació familiar dels Empleats, tractant d'adaptar, en tot el que sigui possible, la jornada laboral a les seues necessitats familiars.

Finalment, en aquest Reglament es recullen mesures específiques adreçades a la conciliació de la vida familiar i laboral dels empleats, inspirades en aquest principi. A més, en el futur es tractarà de desenvolupar noves mesures segons les necessitats dels empleats.

Article 20. Compliment de la normativa sobre immigració

L'empresa es compromet a complir en tot moment la legislació aplicable sobre la contractació de treballadors estrangers, tant aquells d'origen comunitari com extracomunitari.

D'aquesta manera, l'empresa prohibeix de forma expressa la contractació d'empleats que no comptin amb el permís de treball en vigor degut, o que no demostrin que aquest hagi estat degudament concedit per l'administració.

En aquelles situacions en què es vulgui realitzar la contractació de personal que no compti amb permís de treball s'haurà de seguir el procediment corresponent per dur a terme la correcta tramitació del permís de treball de l'empleat abans de formalitzar-ne la contractació.

En tot cas, qualsevol empleat podrà comunicar a la direcció els possibles incompliments de la legislació sobre estrangeria que pugui detectar a la política de contractació de l'empresa.

Article 21.- Integració de les persones amb discapacitat o en risc dexclusió social

La Direcció establirà les mesures oportunes per facilitar la inclusió dins l'empresa i el desenvolupament de la seva activitat d'aquelles persones que es trobin en una situació de discapacitat física o psíquica, així com d'aquelles persones que es trobin en risc d'exclusió social.

V. NORMES DE COMPORTAMENT

Article 22. Ús dels mitjans informàtics de l'empresa

L'empleador utilitzarà els mitjans informàtics de l'empresa de manera diligent i responsable per al desenvolupament de la seva activitat. Dins dels mitjans informàtics s'insereixen tots aquells mètodes telemàtics que puguin permetre la comunicació correcta entre els empleats, incloent-hi ordinadors personals, telèfons mòbils o tauletes, connexions wifi o comptes de correu corporatiu, entre d'altres.

De forma específica, s'hauran de respectar els aspectes següents en relació amb els mitjans telemàtics facilitats per l'empresa:

a. Es prohibeix la instal·lació de programari o programes informàtics diferents dels proporcionats a l'ordinador o tauleta de l'empresa, així com l'ús de programari o programes informàtics sense la llicència corresponent.

b. No es podrà utilitzar el correu corporatiu per a usos que vagin més enllà del que es considera necessari per a l'estricte desenvolupament de les activitats del lloc. A més, s'haurà de fer un ús responsable del compte de correu d'acord amb les directrius de l'Empresa, i no es podrà utilitzar el mateix per difamar o desqualificar altres companys o tercers, o fer ús d'un llenguatge ofensiu.

c. L'empresa durà a terme el control necessari dels comptes de correu i dels mitjans informàtics dels empleats. Aquestes activitats de control es limitaran a comprovar el compliment de les obligacions laborals per part dels empleats ia garantir la integritat dels dispositius facilitats. En tot cas, es comunicarà prèviament als empleats la realització d'aquestes activitats de control.

d. Els empleats no podran encriptar els correus electrònics remesos des del compte corporatiu de l'empresa ni instal·lar cap programari o aplicació d'encriptació a aquest efecte.

En tot cas, l'empresa es compromet a respectar la intimitat dels empleats en l'ús dels dispositius telemàtics facilitats, seguint el que disposa la LOPDPGDD. D'aquesta manera, les activitats de control es limitaran a la comprovació del compliment de les obligacions laborals per part dels empleats, d'acord amb allò que s'ha assenyalat anteriorment en aquest article.

Article 23. Ús dels mitjans de l'Empresa facilitats als Empleats

Els empleats han de tenir cura de la diligència deguda, tal com ho farien amb els béns de la seva propietat, i de manera adequada a la seva feina de tots els elements o béns facilitats per l'empresa, com poden ser ordinadors portàtils, telèfons mòbils, tablets, vehicle d'empresa, entre d'altres.

Els empleats responen dels desperfectes que puguin causar per conductes que vagin més enllà de lús quotidià dels elements o béns de lEmpresa facilitats. L'ús indegut o fora del seu ús quotidià d'aquests béns dóna lloc a la sanció disciplinària corresponent.

Article 24.- Protecció de la propietat industrial i intel·lectual de l'empresa

Atesa la importància per a l'activitat de l'empresa de tota la seva propietat industrial (patents, marques, etc.) i de tota la seva propietat intel·lectual (drets d'autor, programes informàtics, etc.), els empleats han de respectar i protegir aquest tipus de propietats de l'Empresa de manera activa.

En concret, dins de la propietat industrial de l'Empresa s'hi inclouran, entre d'altres, patents, models d'utilitat, marques, noms comercials i dissenys industrials de la seva titularitat. D'altra banda, dins de la propietat intel·lectual s'inclouran tota mena de creacions artístiques, escrits, vídeos, programes informàtics, saber fer o similars creats o de titularitat de l'Empresa.

L'ús d'aquest tipus de propietats per part dels empleats se cenyirà estrictament a les necessitats del seu lloc ia les instruccions dels seus superiors o gerents, i no podrà utilitzar qualsevol d'aquest tipus de propietats per al desenvolupament d'activitats diferents de les que corresponen. .

Article 25. Ús del telèfon mòbil personal

A fi d'evitar possibles distraccions o accidents derivats de la manca d'atenció a la feina, prevenir errors en la seva tasca i garantir la col·laboració deguda entre els companys per al desenvolupament de l'activitat, es prohibeix de forma expressa l'ús del telèfon o qualsevol dispositiu mòbil personal dels empleats durant la seva jornada laboral (sense incloure-hi els corresponents períodes de descans).

El telèfon mòbil es pot utilitzar a les zones comunes dins les hores de descans sempre que es faci de manera respectuosa amb els altres companys i sense pertorbar el desenvolupament de lactivitat.

L'ús del telèfon personal de manera abusiva, repetitiva o temerària pot donar lloc a una sanció disciplinària greu.

Article 26.- Respecte en les relacions intraempresarials

Els Empleats es comprometen a realitzar la seva activitat i treball de forma diligent i respectuosa amb tots els seus companys, amb els seus Gerents o superiors i/o personal dependent i amb la Direcció.

D'aquesta manera, l'Empresa tractarà de promocionar un bon ambient de treball, que fomenti un desenvolupament de l'activitat basat en els principis respecte, cooperació, ajuda, tractant d'evitar les possibles disputes que puguin sorgir dins de l'activitat i afavorint-ne la resolució. forma pacífica en el cas que aquestes sorgeixin.

Qualsevol discrepància o disputa entre els empleats s'haurà de comunicar a través del canal intern fixat a aquest efecte, i l'empresa ha de donar una resposta ràpida i motivada per solucionar-la i evitar que es repeteixin en el futur.

Article 27.- Compliment de la legislació aplicable i normativa interna

Els empleats han d'observar totes les normes de conducta recollides en aquest Reglament, així com les instruccions de la direcció i la legislació aplicable.

En concret, els empleats queden obligats a respectar ia complir el que disposa aquest Reglament, així com tota la legislació vigent aplicable. No es permetrà cap incompliment de les normes abans esmentades, ja sigui de forma personal o mitjançant l'ajuda o col·laboració de tercers.

Així mateix, els empleats han de posar en coneixement de la direcció o del seu gerent corresponent aquests possibles incompliments dins de l'empresa tan aviat com en tinguin coneixement.

L'empresa es compromet a facilitar als empleats tota la informació sobre les obligacions recollides en aquest Reglament, així com sobre tota la legislació aplicable a fi de garantir que puguin complir de manera efectiva totes les seves obligacions.

En cas que en un punt concret els empleats desconeguin la normativa aplicable, o tinguin qualsevol dubte sobre la seva interpretació o aplicació, s'hauran de posar en contacte amb els seus superiors, gerents o amb la direcció per informar d'aquesta circumstància. L'empresa es compromet en aquests casos a facilitar tota la informació corresponent ia resoldre qualsevol dubte existent.

Article 28.- Realització d'altres activitats laborals

En la recerca del desenvolupament de la seva activitat de la manera més efectiva i de la prevenció de possibles abusos en l'ús de la informació adquirida en el desenvolupament de la seva feina, els empleats podran realitzar activitats fora de la jornada laboral sempre que no suposin un perjudici notable a la tasca que han de dur a terme per a l'Empresa, i respectin les possibles clàusules d'exclusivitat o de no competència que es puguin recollir als seus contractes de treball respectius.

Els empleats poden, llevat que s'acordi de manera específica el contrari en el contracte de treball respectiu, prestar assessorament o serveis a favor de persones físiques o jurídiques que es dediquin a un objecte similar o que es pugui considerar competència de l'empresa, ja sigui en règim de contracte laboral, fins i tot si es tracta d'una relació laboral especial, o en règim d'arrendament de serveis o assessorament intern, de manera directa o indirecta a través de persones jurídiques interposades sempre que no s'utilitzi la informació obtinguda en el desenvolupament de la seva activitat per competir deslleialment amb l'Empresa.

Els empleats tampoc no podran realitzar cap altra activitat econòmica, a més de la prestació dels seus serveis a l'empresa, ja sigui per compte propi o aliè, de manera directa o indirecta a través de persones jurídiques interposades, si aquesta activitat pot donar lloc a una possible situació de competència deslleial amb l'empresa.

Article 29.- Tractament de la informació confidencial

Els Empleats assumeixen que tota la documentació, projectes, arxius o informació de qualsevol naturalesa intercanviada, facilitada, o creada al si de l'Empresa o entitats i organismes amb què aquesta col·labora, que pugui adquirir oa la qual pugui tenir accés durant el curs de la seva relació laboral és informació confidencial de propietat exclusiva de l'Empresa.

Per tant, els empleats es comprometen, tant durant com després de finalitzada la relació laboral, de manera indefinida:

a) a salvaguardar, no revelar i no comunicar a cap persona o cap entitat, tota o part d'aquestes informacions, actuant amb la major diligència possible;

b) a no explotar, per compte propi o d'un tercer, directament o indirectament, tota o part d'aquestes informacions; i,

c) a no realitzar o conservar còpies de la informació, en cap format o suport, per a fins diferents que els exigits per a la realització de la feina.

En finalitzar la relació laboral, els empleats lliuraran a la Direcció i/o al seu/s Gerent(s) tots els documents i materials que continguin informació confidencial.

Finalment, la reputació i l'èxit continuat de l'Empresa requereixen que el secret de la informació confidencial es mantingui i salvaguardi en tot moment. Per això, els empleats seran responsables de tots els danys i perjudicis que per a l'empresa es derivin com a conseqüència de l'incompliment dolós o culpós de la seva obligació de confidencialitat.

Article 30.- Compliment de la normativa sobre la protecció de dades

Tots els empleats queden obligats a l'estricte compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), així com la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDPGDD) i la seva normativa de desenvolupament, i/o aquelles que les poguessin substituir o actualitzar a el futur.

D'aquesta manera, els empleats es comprometen a no comunicar a tercers les dades personals conegudes en el desenvolupament de la seva activitat. Si es donés el cas que fos necessari realitzar algun tipus de comunicació de dades personals, es comprometen sempre, i de forma prèvia, a sol·licitar el consentiment exprés, informat, i inequívoc de la persona que és titular d'aquestes dades de caràcter personal, indicant la finalitat concreta per a la qual es realitzarà la comunicació de les vostres dades.

Article 31.- Cura de materials, vehicles i eines

Els empleats tractaran els materials i les eines proporcionats per l'empresa de manera diligent i adequada a les característiques del seu treball.

En el cas que determinats mitjans, vehicles o eines exigeixin una titulació especial per a la seva utilització (p. ex. bous mecànics, grues elevables, carnet de conducció etc.) només seran manejats per Empleats que disposin de la corresponent qualificació. En cas que cap empleat disposi del corresponent títol habilitant, es tractarà de facilitar per part de l'empresa la formació per obtenir els permisos necessaris.

Qualsevol ús inadequat, que no segueixi les instruccions facilitades o que es realitzi sense disposar del títol habilitant corresponent donarà lloc a una sanció d'acord amb el que disposa l'Estatut dels treballadors.

VI. PREVENCIÓ DE LA CORRUPCIÓ I EL FRAU

Article 32.- Situacions de conflicte dinterès

Els empleats estan obligats a manifestar qualsevol situació potencial de conflicte d'interès durant el desenvolupament de la seva activitat. S'entendrà per conflicte d'interès aquelles situacions en què l'Empleat competeix al mateix sector que al de l'Empresa o aquells casos en què pugui utilitzar informació confidencial o coneixements adquirits en el desenvolupament de la seva activitat per competir amb l'Empresa, entre altres.

D'aquesta manera, els empleats no poden dur a terme cap activitat o transacció que pugui potencialment atemptar contra els interessos de l'empresa, llevat que sigui expressament autoritzat per part de la Direcció.

En cas que qualsevol empleat detecti una situació de conflicte potencial, aquesta s'haurà de comunicar al seu superior immediat, gerent(s) oa la direcció tan aviat com en tingui coneixement.

Article 33.- Contractació de familiars

L'Empresa tractarà de garantir el respecte dels principis de contractació basats en la igualtat en l'accés, l'experiència i la formació fixats en aquest Reglament. Per tal de garantir aquests principis i impedir possibles situacions d'abús de poder o de conflicte d'interès, es prohibeix la contractació de persones amb afinitat propera als empleats i/o gerents, cosa que inclou familiars, amics o persones amb les que puguin tenir relacions sentimentals, si no compten amb el consentiment exprés de la direcció.

D'acord amb aquest Reglament, es consideren familiars d'un empleat els pares, mares, fills germans, nebots, cosins, avis, néts, besnéts, cunyats, gendres, sogres i qualsevol altre parent similar.

D'altra banda, es considerarà com a persones amb afinitat totes aquelles amb què es té una relació d'amistat, parelles, nuvis o qualsevol altra relació que s'hagi mantingut durant un període de temps.

Els empleats es comprometen a comunicar al seu superior jeràrquic qualsevol nova incorporació d'un familiar o una persona amb afinitat, ja sigui com a personal laboral o freelance, o com a proveïdor o col·laborador de l'empresa.

Davant d'aquesta situació, l'empresa pot prendre les mesures que consideri necessàries, i pot arribar a sol·licitar la terminació del contracte signat amb el familiar o la persona amb afinitat de l'empleat o, fins i tot, rebutjar la seva candidatura.

Article 34.- Acceptació de regals

Per tal de garantir el funcionament correcte de l'Empresa, i el compliment de tota la legislació penal sobre delictes econòmics, els Empleats no podran acceptar cap tipus de regal, avantatge o dàdiva per part de tercers que puguin tenir interessos a l'Empresa com poden ser, entre d'altres, proveïdors, clients o col·laboradors de l'Empresa (d'ara endavant, «Persones relacionades») que tracti, directament o indirectament, d'influir-los en el desenvolupament de la feina o en el procés de presa de decisions relacionades amb l'Empresa.

Dins dels regals o avantatges s'inclouran tota mena de concessions, donacions, comissions ocultes, ajudes i viatges, entre d'altres.

Article 35.- Realització de regals per part dels empleats

Els Empleats no podran realitzar cap tipus de regal o de gratificació a favor de les Persones relacionades que tingui per objecte comprar la seva voluntat o rebre un avantatge per part dels mateixos i que vagin més enllà del que es consideri apropiat o del comú al sector .

D'altra banda, quedaran totalment prohibits els regals o avantatges dirigits a personal o funcionaris públics, independentment que tingui per objecte directe o no obtenir més avantatges o facilitats per part de l'administració.

En cas que qualsevol empleat tingui coneixement d'aquestes pràctiques, tindrà el dret i el deure de posar-lo en coneixement immediat de la direcció per ajudar a eradicar aquest tipus de conductes.

Article 36. Tractament dels clients

Seguint la imatge i els principis de l'Empresa, els Empleats queden obligats a tractar tots els clients amb total educació, respecte i serietat. Els empleats proveiran als clients tota la informació que els sigui sol·licitada, llevat de la informació protegida per tractar-se de confidencial i la regulada per la legislació sobre la protecció de dades.

En tot cas, tota la informació remesa als clients sobre els productes i serveis haurà de ser veraç i precisa, i es prohibirà expressament l'atorgament d'informació falsa als clients en les comunicacions i activitats de promoció dutes a terme pels empleats.

D'altra banda, seguint la legislació sobre la protecció de dades i allò establert en aquest Reglament, els Empleats tractaran les dades personals dels clients de forma confidencial.

Finalment, els empleats han de seguir el que disposa aquesta secció sobre prevenció de la corrupció i del frau en totes les activitats relacionades que duguin a terme amb els clients.

Article 37.- Relacions amb els proveïdors

Els empleats mantindran una relació adequada, respectuosa i lícita amb tots els proveïdors de lempresa.

La contractació i gestió dels proveïdors per part dels empleats es realitzarà de forma transparent, d'acord amb els interessos i les necessitats de l'empresa, evitant qualsevol possible situació de conflicte d'interès o benefici personal en relació amb la contractació o gestió dels mateixos. .

El coneixement per part de qualsevol empleat d'un avantatge rebut per part dels seus companys o superiors per part d'actuals o potencials proveïdors haurà de ser posat en coneixement al més aviat possible davant del Gerent i/o la Direcció.

Article 38. Pràctiques de mercat

L'Empresa es compromet a competir al mercat de forma lleial, complint amb tota la normativa sobre competència deslleial i sobre lliure competència actualment vigent tant a nivell nacional com europeu. D'aquesta manera, no s'admet cap tipus de conducta enganyosa que pugui atemptar la lliure competència ni l'emissió per part dels empleats de qualsevol informació maliciosa o falsa sobre els competidors de l'empresa.

En aquest punt, es prohibeix aquest tipus de conductes fraudulentes també en relació amb qualsevol altre operador del mercat diferent dels competidors o amb els possibles reguladors públics.

Article 39.- Compliment de la normativa comptable i fiscal

Els empleats han de respectar de manera acurada tota la normativa comptable, fiscal i de la Seguretat Social aplicable en cadascuna de les operacions i transaccions que duguin a terme. Així, s'haurà de facturar als clients d'acord amb el que disposa la legislació vigent i totes les despeses hauran de ser justificades mitjançant la corresponent factura o contracte. Aquests justificants han de ser remesos al personal encarregat de portar i gestionar la comptabilitat de l'empresa tan aviat com se'n disposi.

D'altra banda, es prohibeix de manera expressa als empleats la realització de qualsevol activitat o transacció que tingui per objectiu incomplir la normativa fiscal o de la Seguretat Social aplicable o evadir el pagament de qualsevol taxa, gravamen o impost, ja sigui de caràcter estatal , regional o municipal, al qual l'Empresa es trobe obligada al pagament.

En relació amb això, l'Empresa es compromet a respectar en tot moment la legislació fiscal i de la Seguretat Social aplicable, mantenint els llibres comptables de forma clara i d'acord amb els principis i les obligacions comptables i fiscals aplicables. Les persones responsables de la preparació daquests documents hauran de garantir la recollida fiable de les dades i la correcta preparació de tots els estats comptables.

Article 40.- Compliment de normativa mediambiental

Els empleats es comprometen al compliment de tota la normativa mediambiental, de prevenció de la contaminació i de protecció del medi ambient aplicable a l'activitat de l'empresa, així com de totes les instruccions o guies de conducta de l'empresa en relació amb la manipulació de materials, reciclatge i de prevenció de la contaminació.

Article 41. Compliment del Reglament i instruccions de l'Empresa

Els empleats queden obligats al compliment de tot el que disposa aquest Reglament, així com de totes les instruccions que rebin per part de la Direcció o del seu/s Gerent(s).

D'aquesta manera, el procediment de treball s'haurà d'ajustar a allò establert pels superiors encarregats o Gerents, així com a les directrius, guies de treball o manuals elaborats per l'Empresa. En cas que sorgeixi qualsevol dubte sobre aquestes directrius o instruccions, l'Empleat s'ha de posar en contacte amb el/s seu/s Gerent(s) o, si no és possible, amb la Direcció, a fi de resoldre tots els possibles dubtes existents.

L'Empresa es compromet a facilitar els cursos i la formació necessària per garantir el desenvolupament correcte del treball dels Empleats i la seva adaptació als nous procediments de treball oa les noves eines tècniques adquirides per l'Empresa. L'empleat queda obligat alhora a assistir a tots aquests cursos o jornades de formació, així com a prestar tota l'atenció i interès per garantir-ne el coneixement correcte.

Finalment, els empleats han de permetre i facilitar totes les tasques d'auditoria que pugui dur a terme la direcció per analitzar la situació actual de l'empresa, establir l'índex de compliment del reglament i avaluar la possibilitat d'implantar noves millores que es puguin considerar necessàries.

Article 42. Responsabilitat dels Gerents

Tots aquells empleats que tinguin altres empleats o treballadors sota la seva direcció, inclosos tots els gerents, han de respectar fidelment el que disposa aquest Reglament i han de ser un exemple de la seva aplicació per als seus empleats dependents.

En general, els Gerents actuaran de manera respectuosa i integradora, amb un respecte total dels principis de no discriminació i d'igualtat, i dels altres principis recollits en aquest Reglament, vetllant sempre pel benestar dels Empleats i l'interès de l'Empresa.

A més, prestaran tot el seu suport als empleats en tot allò que necessitin per a la correcta prestació dels seus serveis, resolent els seus dubtes de manera diligent i motivant-los de forma adequada.

Quant a la realització de l'activitat, els Gerents facilitaran als seus empleats tota la informació necessària perquè puguin realitzar la seva tasca de manera efectiva i amb total seguretat, així com conèixer de manera clara totes les seves obligacions.

D'altra banda, controlaran que els seus empleats dependents respecten en tot moment el que disposa aquest Reglament, així com les altres instruccions o guies d'actuació o comportament corresponents corresponents. En cas que detecti qualsevol incompliment greu o reiterat del Reglament, s'haurà de comunicar aquesta situació immediatament a l'òrgan o persona encarregada de la supervisió del mateix oa la Direcció.

VII. SEGURETAT I SALUT DELS EMPLEATS

Article 43.- Consum de substàncies estupefaents i psicotròpiques

Queda prohibit el consum de qualsevol substància estupefaent o psicotròpica durant les hores de treball o acudir al lloc de treball sota els efectes del consum daquest tipus de substàncies.

Als efectes d'aquest Reglament, es consideraran substàncies estupefaents o psicotròpiques l'alcohol, el cànnabis, les metamfetamines, la cocaïna, els opiacis, i qualsevol altra substància similar que alteri les condicions físiques i psíquiques de l'empleat.

L'empresa podrà dur a terme les anàlisis oportunes de forma periòdica per detectar el consum d'aquest tipus de substàncies.

El consum d'aquest tipus de substàncies es podrà considerar com una falta greu, seguint en tot cas el que disposa el conveni col·lectiu aplicable, podent arribar a l'acomiadament disciplinari de l'empleat en cas que el consum habitual d'aquest tipus de substàncies afecti el desenvolupament activitat.

Article 44.- Mesures de seguretat

Atesa la importància de les mesures de seguretat i de protecció per a la integritat física i psíquica dels Empleats, i en compliment del que disposa la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i la restant legislació aplicable en aquesta matèria, els Empleats queden obligats a utilitzar tots els mitjans de protecció i actuar dacord amb les instruccions de seguretat facilitades per lempresa durant tota la seva jornada laboral.

L'incompliment d'aquestes mesures donarà lloc a l'inici d'un procediment disciplinari d'acord amb allò establert a la secció corresponent d'aquest Reglament.

Article 45.- Control de baixes mèdiques

Els empleats que es trobin en situació de baixa mèdica per malaltia han de sol·licitar la corresponent part de baixa al metge corresponent. Aquesta part de baixa serà remesa a la direcció de lempresa en el menor període de temps possible.

El comunicat de baixa ha d'incloure la situació mèdica de l'empleat així com la possible durada estimada de la recuperació de l'empleat.

D'altra banda, en els casos d'accidents laborals els empleats hauran d'acudir a la mútua corresponent per tal que es pugui avaluar correctament la seva situació clínica.

Article 46. Plans d'emergència

Per tal de garantir la major seguretat als empleats davant situacions d'emergència potencials, l'empresa es compromet a establir plans d'actuació i d'evacuació depenent de la situació, en cooperació amb els serveis d'emergències de la zona on es trobin els centres d'emergència. treball.

Aquests plans, i les modificacions posteriors, seran degudament comunicats i instruïts mitjançant la preparació de cursos o sessions formatives als empleats, els quals tindran alhora l'obligació de conèixer-los i d'actuar d'acord amb aquests en les situacions d'emergència.

Així mateix, l'empresa podrà establir, quan ho consideri oportú, possibles simulacres per garantir la implementació correcta del pla d'emergències a l'empresa.

VIII. CONTROL DE L'ACTIVITAT

Article 47.- Videovigilància

Seguint la regulació actual establerta a la LOPDPGDD, l'Empresa informarà de forma expressa, clara i concisa els Empleats, i els seus representants legals, sobre l'existència de càmeres de vídeo de vigilància als centres de treball o als vehicles de l'Empresa.

En tot cas, aquest deure d'informació previ no serà necessari quan un Empleat sigui gravat cometent un acte il·lícit i el dispositiu d'enregistrament es trobi en un lloc prou visible amb un cartell informant sobre el dret de l'Empleat de poder exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i limitació de la informació filmada.

Els dispositius de videovigilància seran únicament utilitzats per a mesures de seguretat i de comprovació de la correcta realització del treball i aquests se situaran als llocs de prestació del servei, evitant emplaçaments que puguin violar la intimitat dels Empleats com poden ser, a manera de exemple, vestuaris, sales de descans, cuines, entre d'altres.

Finalment, es poden instal·lar dispositius per a l'enregistrament de so sempre que ateses les circumstàncies de l'activitat, o de les instal·lacions on es presta l'activitat, calgui establir aquests dispositius per poder controlar l'activitat dels empleats. En tot cas, igual que s'ha esmentat en referència a les càmeres de vídeo, la instal·lació d'aquest tipus de dispositius haurà de ser degudament notificat als Empleats, així com als seus corresponents representants.

Article 48.- Sistemes de geolocalització

L'empresa pot utilitzar, si així ho estima oportú, sistemes de geolocalització als seus vehicles o dispositius mòbils amb l'única finalitat d'assegurar i comprovar la realització correcta de l'activitat laboral per part dels empleats.

En tot cas, l'empresa informarà degudament per endavant, de manera expressa, clara i concisa, sobre la instal·lació d'aquests dispositius de geolocalització i el funcionament als empleats.

Article 49.- Control del compliment de les mesures de seguretat

L'Empresa podrà establir les mesures necessàries per poder comprovar i garantir el compliment correcte de les mesures de seguretat establertes per l'Empresa. Aquestes tasques de vigilància i control es duran a terme per tal de garantir la integritat i seguretat dels empleats.

En el cas destabliment de sistemes de videovigilància o de geolocalització shaurà destar a allò establert sobre aquests punts en aquesta secció.

Article 50.- Reporti dels incompliments de mesures de seguretat

En cas que qualsevol empleat detecti una fallada o incompliment de les mesures de seguretat necessàries establertes en aquest Reglament, així com en la legislació sobre protecció de riscos laborals o del que disposa el conveni col·lectiu aplicable si escau, tindrà el dret i el deure de comunicar aquesta situació al seu(s) Gerent(s) o la Direcció de forma diligent seguint el que estableix la Secció corresponent sobre comunicació interna.

IX. POLÍTICA DE REMUNERACIÓ

Article 51.- Remuneració

La fixació de la quantitat corresponent a la remuneració dels empleats es durà a terme de forma justa i equitativa, tenint en compte el lloc i nivell de cada empleat, les seves responsabilitats i formació, les seves funcions i les característiques del lloc, evitant qualsevol tipus de discriminació, ja sigui per raons de gènere, raça, religió, discapacitat, estat civil, edat, ideologia, situació d'embaràs, identitat o lloc de residència, o basat en qualsevol altre factor o tret similar.

En tot cas, l'Empresa es compromet a complir el que disposa la remuneració dels Empleats en la legislació laboral, i sobretot, en el conveni col·lectiu aplicable.

Article 52. Pagament de salaris

El pagament de salaris als empleats es durà a terme de la manera següent:

________

En cas que el dia de pagament sigui cap de setmana o un festiu nacional, regional o local, el pagament es realitzarà el dia laborable immediatament posterior.

Article 53.- Increments salarials

Els empleats poden rebre, de forma periòdica o no, increments en els salaris base, complements o incentius per lliure decisió de l'empresa. En tot cas, la realització d'un augment salarial puntual no implica que aquest s'hagi de repetir de manera periòdica.

Finalment, l'empresa respectarà els increments salarials acordats en el conveni col·lectiu aplicable a aquesta.

Article 54.- Dietes i despeses de desplaçament

L'empresa establirà una compensació pel desplaçament dels empleats fora del seu centre habitual de treball d'acord amb el que estableixen la legislació i el conveni col·lectiu aplicable. Aquestes despeses inclouran els costos de manutenció, estada i transport necessaris per a la realització de lactivitat.

Article 55. Bonus o incentius econòmics

Independentment dels complements i les pagues extraordinàries que corresponguin als empleats d'acord amb el seu contracte de treball, així com la seva actual legislació laboral i el conveni col·lectiu aplicable, es vol establir la següent política de bonus o incentius:

S'abonarà un bonus a final de mes per cadascun dels projectes que hagin aixecat cadascun dels empleats que serà el 10% no sobrepassant els 50€ per projecte.

Article 56. Altres complements salarials

Els empleats rebran els complements salarials d'acord amb el que estableix la legislació actual, i si escau, segons el que disposa el conveni col·lectiu aplicable a l'empresa

Article 57.- Sol·licitud de nòmines

Els empleats podran accedir a les corresponents nòmines de la manera següent:

Les nòmines són enviades mensualment per correu de cadascun, i si tenen qualsevol dubte poden acudir al nostre departament de Recursos Humans.

X. JORNADA LABORAL

Article 58.- La jornada de treball

Els empleats prestaran els seus serveis dins del següent horari:

L'atenció al client serà des de les 9:00 fins les 18:00 respectant sempre l'hora del dinar.

Article 59.- Calendari laboral

L'empresa ha d'establir el calendari laboral dels empleats d'acord amb la potestat de direcció de l'activitat recollida a l'article 20 de l'Estatut dels treballadors, i en respecte, de la legislació, i si escau, del conveni col·lectiu aplicable.

Article 60.- Horaris de menjar i de descans

Per tal de garantir la neteja del lloc de treball i evitar possibles distraccions o accidents, es prohibeix la ingesta d'aliments durant les hores de treball, llevat que sigui necessari per a l'empleat per motius de salut.

Els àpats es realitzaran en les corresponents hores de descans que es fixaran al contracte de treball de cada empleat.

Article 61.- Avantatges en relació amb el dinar i/o sopar

L'Empresa habilitarà una zona adequada de menjars i descans dels empleats, en concret amb les característiques següents:

Article 62.- Puntualitat dels empleats

Els empleats podran prestar els seus serveis amb horaris flexibles, havent de respectar únicament les particularitats següents:

Els empleats hauran de fer una jornada de 8 hores de treballs podent fer-se des de casa si així ho desitgen.

Article 63.- Hores extraordinàries i/o complementàries

Llevat que s'acordi el contrari en el contracte de treball, els empleats poden fer hores extraordinàries o complementàries d'acord amb les necessitats de l'empresa, respectant en tot cas els requisits i els límits fixats a la legislació actual, i el conveni col·lectiu aplicable.

Els empleats seran pagats per totes les hores extraordinàries o complementàries que realitzin d'acord amb allò establert a la legislació actual, i al conveni col·lectiu aplicable si és el cas.

Article 64. Registre de la jornada de treball

L'empresa es compromet a complir amb l'actual regulació sobre el control de la jornada de treball, posant a disposició dels empleats el full de control horari corresponent.

Els empleats hauran demplenar aquests fulls de control de jornada, indicant de forma veraç les hores dinici i de finalització de la seva jornada laboral, així com els corresponents descansos.

Article 65.- Mobilitat geogràfica i funcional dels empleats

Els empleats han de comptar amb la flexibilitat necessària per fer la feina fora del centre de treball en les situacions en què pugui ser necessari per a l'empresa.

D'altra banda, alguna de les funcions o tasques dels empleats poden ser modificades o alterades en els casos en què sigui necessari per aspectes operatius, de procediment o d'organització de l'empresa. En tot cas, serà el seu superior jeràrquic o gerent el que justifiqui aquest canvi puntual de funcions, respectant la legislació laboral, i el seu cas, el que disposa el conveni col·lectiu aplicable.

XI. VACANCES I CONCILIACIÓ DE LA VIDA PROFESSIONAL I FAMILIAR

Article 66.- Període de gaudi de les vacances

El gaudiment de les vacances s'haurà de dur a terme respectant la legislació laboral actual i el conveni col·lectiu aplicable.

L'incompliment de les instruccions anteriors pot implicar que el gaudi de les vacances no s'adeqüi totalment a les dates interessades per l'empleat.

Article 67.- Treball a distància i teletreball

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar dels empleats, l'empresa potenciarà, sempre que sigui tecnològicament i econòmicament possible, i ho desitgin els empleats de forma voluntària, la realització del seu treball a través de mitjans telemàtics.

D'altra banda, seguint el que disposa l'article 38.8 de l'Estatut dels treballadors, els empleats poden sol·licitar, com a part del seu dret a la conciliació de la vida familiar i laboral, la prestació de la totalitat o part dels seus serveis de forma telemàtica . En aquests casos, l'empresa atendrà la petició i tractarà de facilitar en tot el possible la prestació d'aquests serveis de forma telemàtica dins de les seves possibilitats i en allò que ho permeti la seva activitat.

Els empleats subjectes a aquest tipus de treball prestaran els seus serveis amb els mateixos drets i obligacions que els altres empleats. A més, se'ls proveirà de la formació necessària perquè puguin prestar els seus serveis a través dels mitjans telemàtics facilitats de manera adequada.

L'empresa podrà mantenir un control sobre l'activitat que desenvolupen els empleats sempre que s'observin els requisits esmentats als articles anteriors i es respecti la vida privada dels empleats.

Per acabar, l'Empresa es compromet a fomentar el dret a la desconnexió digital dels Empleats per tal de garantir la conciliació de la seva vida laboral i familiar. D'aquesta manera, els empleats han d'estar únicament connectats i en actiu durant la jornada laboral als mitjans telemàtics facilitats. No es podrà obligar els empleats a romandre connectats fora del dit horari o una vegada realitzats els objectius marcats per l'empresa.

Article 68. Baixa per maternitat i permís de lactància

Un dels principis inspiradors de la relació de l'Empresa amb els seus Empleats és facilitar i fomentar la compatibilització de la vida professional i la vida familiar dels Empleats. D'aquesta manera, l'Empresa es compromet a complir amb el que disposa l'Estatut dels Treballadors i restant normativa o conveni col·lectiu aplicable a fi de facilitar els corresponents períodes de baixa necessaris pels Empleats i el gaudi dels permisos de lactància que així es sol·licitin.

Article 69. Sol·licituds d'excedència

L'Empresa atendrà totes les peticions d'excedència (ja siguin excedències voluntàries, per cura de familiars, etc.) que li siguin remeses per part dels Empleats, resolent d'acord amb el que estableix la legislació aplicable, així com el que disposa el conveni col·lectiu si és el cas.

En cas que la Direcció negui una excedència en un moment determinat, sempre que la legislació o conveni col·lectiu aplicable ho permeti, aquesta denegació serà degudament justificada sobre la base de motius objectius per part de l'Empresa.

Article 70. Adaptació de la jornada laboral

L'Empresa es compromet a negociar amb els Empleats que així ho sol·licitin possibles canvis o adaptacions a la seva jornada laboral en base a les seves necessitats personals. La sol·licitud d'aquest canvi implicaria reduir les hores de treball dins de les possibilitats de l'empresa.

L'Empresa respondrà per escrit a la petició de l'Empleat on es justificarà la possible acceptació o el rebuig de la petició de l'Empleat, podent si és el cas proposar-se un canvi alternatiu al sol·licitat per l'Empleat en base a una sèrie de raons objectives de l'activitat o organització de l'Empresa.

XII. COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA

Article 71.- Comunicació de situacions de discriminació i assetjament

Com s'ha esmentat anteriorment, els empleats tenen el dret i, alhora, el deure de comunicar qualsevol tipus de discriminació o situació d'assetjament contra si mateix, contra qualsevol company o contra qualsevol superior o personal dependent, que pugui conèixer o presenciar. Cap empleat no queda exempt d'aquesta obligació.

En tot cas, l‟existència d‟aquest canal no impedeix que es pugui dur a terme la comunicació d‟aquestes situacions mitjançant qualsevol altre tipus de mitjà prèviament establert o habitual per als representants dels Empleats.

Atesa la importància per a l'empresa de prevenir totes aquestes possibles situacions d'assetjament i discriminació, aquestes s'han de comunicar de manera immediata. La Direcció es compromet a iniciar la corresponent investigació interna a fi destablir els fets i aplicar la corresponent sanció si és el cas.

En tot cas, si l'Empleat o Empleats que reporten una situació de discriminació o assetjament consideren que l'Empresa no ha actuat de forma completament diligent, podran emprendre les accions accions legals que consideri oportunes per eliminar aquesta situació i prevenir que es torni a reproduir en el futur.

Article 72. Comunicació d'altres incompliments del Reglament

Així mateix, els empleats tenen el dret, i alhora, el deure de comunicar qualsevol possible incompliment del que disposa aquest Reglament que en tinguin coneixement.

En tot cas, l‟existència d‟aquest canal no impedeix que es pugui dur a terme la comunicació d‟aquestes situacions mitjançant qualsevol altre tipus de mitjà prèviament establert o habitual per als representants dels Empleats.

La comunicació s'ha de fer tan aviat com es tingui constància de la situació d'incompliment i aquesta no ha d'impedir a l'empleat adoptar les mesures judicials o de comunicació als representants dels empleats que consideri necessàries.

Article 73.- Comunicació de qualsevol altra circumstància

En el cas que els empleats vulguin comunicar qualsevol aspecte relacionat amb el seu treball o alguna circumstància personal (com pot ser la impossibilitat d'acudir al lloc per malaltia, la petició d'un dia personal, etc.) que pugui afectar la seva activitat podran dirigir-se directament al seu superior immediat o Gerent(s) per escrit.

Article 74.- Participació en conferències i congressos

Pel que fa al dret a la intimitat personal i familiar, els empleats poden participar en aquelles conferències i congressos als quals siguin convidats com a ponents sense necessitat d'obtenir autorització prèvia per part de l'empresa.

En tot cas, l'Empleat ponent haurà de respectar les seves obligacions en referència a la divulgació d'informació confidencial de l'Empresa i de protecció de dades recollides en aquest Reglament així com en el contracte de treball corresponent.

Article 75. Política de comunicació

L'empresa vol garantir l'establiment d'una política de comunicació externa eficaç que garanteixi i protegeixi la integritat de la imatge i la reputació. .

S'entendrà com a comunicació externa qualsevol informació adreçada a mitjans de comunicació, clients o xarxes socials de l'Empresa, incloent-hi totes les campanyes de promoció i publicitat.

Tot contacte rebut per qualsevol empleat per qualsevol periodista o mitjà de comunicació per tractar assumptes referits directament a l'empresa ia la seva activitat haurà de ser remès a aquest òrgan de manera immediata.

Article 76. Ús de xarxes socials

L'Empresa forma part de diverses plataformes per tal de mantenir una comunicació eficaç amb els seus clients, i de comunicar i promocionar de manera efectiva l'activitat que es duu a terme. A efectes informatius, l'Empresa compta amb els perfils socials següents:

Millennials Consulting Espanya Linkedin

Millennials Consulting Facebook

@millennials.consulting Instagram

En tot cas, juntament amb aquests perfils es podran fer nous perfils corporatius en el futur (d'ara endavant, les «Plataformes»).

D'aquesta manera, els Empleats es comprometen a respectar el prestigi i la imatge de l'Empresa en aquestes Plataformes, comprometent-se a fer un ús adequat de les xarxes socials de l'Empresa, ia no difamar, injuriar o abocar informació confidencial a través de perfils de els Empleats en aquestes plataformes.

Pel que fa als perfils corporatius de l'Empresa, els Empleats es comprometen a interactuar amb els altres usuaris i clients de forma cordial, educada i professional, sense caure en cap moment a l'insult oa la desqualificació, i atorgant una informació adequada a les necessitats del client. Se seguiran en tot cas les directrius de les persones encarregades de gestionar aquests perfils.

D'altra banda, es respectarà en tot moment la confidencialitat de les dades que els clients puguin compartir amb els empleats a través d'aquestes Plataformes, d'acord amb el que disposa aquest Reglament, en el contracte de treball, en els possibles acords de confidencialitat signats , i en la legislació sobre la protecció de dades vigent.

A més, es prohibeix l'ús de les Plataformes per a la publicació de qualsevol tipus de vídeo deshonest o ofensiu amb els Empleats o amb tercers, donant lloc a les corresponents sancions si escau.

Finalment, els empleats podran comptar amb perfils personals a les xarxes socials sense necessitat d'obtenir una autorització prèvia per part de l'empresa. En tot cas, els empleats han de complir totes les normes de protecció de les normes de confidencialitat i de protecció de dades de tota la informació que es reveli en relació amb l'empresa.

XIII. COMPLIMENT DEL REGLAMENT I RÈGIM DISCIPLINARI

Article 77.- Òrgan supervisor

Per tal de garantir que les mesures recollides en aquest Reglament seran degudament seguides i aplicades per tots els empleats així com per la Direcció, s'acorda que el seu control es dugui a terme per part de: Jesús Garcia Gil (D'ara endavant, el Supervisor »).

Les funcions del supervisor es limitaran al control i la gestió del funcionament correcte del Reglament, així com a la recepció dels suggeriments dels empleats sobre possibles incidències o aspectes que s'hi han de regular, a la preparació d'informes periòdics sobre l'aplicació del Reglament oa l'elaboració de propostes o recomanacions de modificació o ampliació del contingut del Reglament. En tot cas, la decisió sobre la seva modificació o inclusió de nous aspectes al Reglament correspondrà únicament a la Direcció.

Finalment, aquest òrgan podrà actuar a instància de qualsevol empleat que pateixi o detecti algun incompliment d'algun dels drets o normes recollits en aquest Reglament, com per iniciativa pròpia en cas que ho consideri necessari.

Article 78. Sancions per incompliment del Reglament

L'incompliment de les obligacions recollides en aquest Reglament donarà lloc a establir una sanció que dependrà de la gravetat de l'incompliment i les possibles conseqüències d'aquest.

La gravetat de l'incompliment serà avaluada pel Supervisor i/o la Direcció, descrivint de forma veraç els fets, les proves que justifiquen els fets, els preceptes del Reglament incomplerts i les possibles conseqüències.

En tot cas, aquesta possible sanció s'ajustarà al que estableix aquest Reglament, i sobretot, al que disposa l'Estatut dels Treballadors, i si escau, al que estableix el conveni col·lectiu aplicable.

Article 79.- Contingut de les denúncies d'incompliments

Qualsevol denúncia remesa al Supervisor per al seu estudi haurà de contenir la informació següent:

• nom de la persona o persones que presenten la denúncia;

• descripció dels fets o possible situació que dóna lloc a un incompliment del reglament; i,

• dades de la possible persona incomplidora.

La presentació de qualsevol denúncia sense la informació abans esmentada no serà vàlida i es remetrà novament al denunciant perquè en el termini màxim de 15 dies naturals pugui reenviar la denúncia complint tots els requisits anteriors.

Article 80. Procediment sancionador

Les sancions davant l'incompliment de qualsevol dels aspectes disposats en aquest Reglament s'establiran per part del supervisor o la direcció seguint les seves normes de funcionament recollides a la secció anterior.

El supervisor o la direcció conduirà la corresponent investigació dels fets denunciats, de manera que es puguin demanar els testimonis i les proves necessàries. Després de la recol·lecció de dades, el supervisor sentirà les parts i finalment, amb tota la informació recopilada i els testimonis, el supervisor adoptarà la decisió d'acord amb el que estableix la secció anterior.

En tot cas, aquest procediment garantirà la participació del potencial incomplidor i la possible decisió que adopti haurà d'estar degudament fonamentada i provada, seguint en tot cas el que disposa la legislació i el conveni col·lectiu aplicable si escau.

EL NOSTRE EQUIP

El Nostre Equip

CEO de millennials

J.García

Gerent

Trujillo_web_2

A. Trujillo

Consultor, Implantador

Dpt. RR.HH

treballador de millennials

D. Hernández

Consultora, Implantadora

Dpto. Operacions

treballador de millennials

M. Antón

Especialista ERP

Dpt. ERP

treballador de millennials

J. Sánchez

Consultor SEO

Dpt. SEO

treballador de millennials

I. Riolobos

Consultor

Dpto. Qualitat

treballador de millennials

J. Cutillas

Consultor

Dpto. Qualitat

treballador de millennials

S. Botiga

Consultora Comercial

Dpto. Comercial

treballador de millennials

J.Assaf

Consultora, Implantadora Especialista Marketing

Dpto. Màrqueting

treballador de millennials

D.Meledrez

Consultor, Implementador Especialista ADS

Dpto. Màrqueting

treballador de millennials

E. Pérez

Consultorra, Implantadora Especialista en Disseny

Dpto. Màrqueting

treballador de millennials

E. Gallardo

Especialista en vídeo

Dpto. Màrqueting

treballador de millennials

E. Martínez

Consultora, Implantadora

Dpto. Analítica

treballador de millennials

A. Sánchez

Consultor SEO

Dpt. SEO

jose equip

J. Iñesta

Consultor, Implantador

Dpto. Operacions

treballador de millennials

I. Puche

Consultor i implantador

Dpto. Operacions

Álvaro Poveda

À. Poveda

Consultor SEO

Dpt. SEO

treballador de millennials

C. Hernández

Consultor SEO

Dpt. SEO

treballador de millennials

E. Monzó

Consultor SEO

Dpt. SEO

treballador de millennials

F. Mas

Consultor, Desenvolupador 

Dpto. IT

treballador de millennials

J. Àlber

Consultor

Dpto. IT

treballador de millennials

B. Romero

Consultor, Desenvolupador

Dpto. IT

treballador de millennials

J. Navarro

desenvolupador

Dpto. IT

treballador de millennials

V. Medina

Consultora Comercial

Dpto. Comercial

treballador de millennials

G. Gilabert

Consultor Comercial

Dpto. Comercial

treballador de millennials

V. Cirerer

Consultor i implantador

Dpto. Comercial

treballador de millennials

C. Taronger

Consultora Comercial

Dpto. Comercial

treballador de millennials

O. Muñoz

Consultor i implantador

Dpto. Operacions

treballador de millennials

N. Taula

Consultora i implantadora

Dpto. Operacions

treballador de millennials

F. Estavillo

Consultora i implantadora

Dpto. Operacions

treballador de millennials

M. Abad

Subvencions

Dpto. Subvencions

Ana equip

A. Vallejo

Consultora, implantadora

marta equip

M. Mateo

Consultora, Implantadora

Dpto. Operacions

luis zoho crm mexico

L. Macías

Consultor LATAM

Dpto. Operacions

jesus garber equip

J. García

desenvolupador

diego garber equip

D. Tomàs

desenvolupador

ignasi equip

I. Del Val

desenvolupador

julian vicent equip

J. Fenández

desenvolupador

jorge fernandez equip

J. Fernández

desenvolupador

Vicent Ares

V. Ares

Especialista en legals i subvencions

xavi agut

X. Agut

Consultor Web

fernant foto equip

F. López 

Especialista legal

mariana foto equip

M. Hernández

RR.PP

alba mastic

A. Martínez

Especialista en Subvencions

Iago fernandez millennials consulting

I. Fernández

Especialista en ADS

Coneix la nostra xarxa de Partners

Contacta amb Nosaltres i Aconsegueix el teu Pla SEO